Проекти

Категория

Сподели

Атлантик Уей е бързо развиваща се предприятие с основна дейност първична  преработка на дървесина. Произвеждаме дървени палети, като качеството им е известно от дълги години, дъски и талпи, високакечствени пелети Клас А, дърва за огрев.
Една от нашите цели в ежедневната ни дейност е минимизиране на отпадъците от производството ни и съответно отпечатъка, който оставяме върху околната среда с дейността си. Наш ключов приоритет е да оптимизираме процесите по начин, по който да използваме минимални количества енергия, както и да оползотворяваме максимално голяма част от суровините, с които работим. Не на последно място, за нас е изключително важно да бъдем част от кръговата икономика и да дадем добавена стойност на всички наши продукти.
В резултат на това, разработихме проектно предложение, с което кандидатствахме по програма „Бизнес, иновации и МСП“, финансирана от Норвежки финансов механизъм. Проектът беше одобрен за финансиране и през този месец приключихме успешното му изпълнение.
Основните му цели съвпадаха изцяло с краткосрочните и средносрочни такива на Атлантик Уей и бяха постигнати така, както бяха и планирани. Общата стойност на договора ни е 711 100 евро, от които безвъзмездна финансова помощ 412 500 евро.

С подкрепата на Норвежки финансов механизъм закупихме и въведохме в експлоатация:

 

  • Иновативна система за производство на пелети, с която ставаме още по-производителни и имаме възможност да предлагаме продукт с високо качество и оптимална цена
  • Автоматична линия за опаковане и палетизиране, чрез която премахнахме част от тежкия ръчен труд и станахме значително по-производителни
  • Нови челни товарачи – 2 бр, които улесняват всички процеси в предприятието.
  • Иновативна сушилня, осигуряваща значително по-безопасно изсушаване на материала, с намалени CO2 емисии, излъчвани по време на процеса
  • Цялостна линия за производство на слепени греди по иновативна технология, която дава възможност за оползотворяване на по-големи отпадъци от дървесина, без да се налагат допълнителни процеси по смилане или изсушаване.

Слепените греди са нов продукт за нашето портфолио, като приложенията им са многобройни – от производство на дървени спортни уреди до елементи за строителството. Отличават се с изключителна здравина и дълъг живот и вече могат да бъдат закупени от нашите складове.

 

Основен принос за постигането на целите ни има финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, като сътрудничеството ни с тях е дългогодишно. Процесът на кандидатстване и одобрение на проектната идея, както и комуникацията по време на изпълнение на проекта са изключително удобни и предполагат постигане на всички заложени цели без усложнения.

Atlantic Way is a fast-growing company whose main activity is primary processing of wood. We produce wooden pallets, the quality of which has been known for many years, boards and planks, high-performance pellets Class A, firewood.

One of our goals in our daily activities is to minimize waste from our production and, accordingly, the footprint we leave on the environment with our activities. Our key priority is to optimize processes in such a way that we use minimal amounts of energy, as well as utilize as much of the raw materials we work with as possible. Last but not least, it is extremely important for us to be part of the circular economy and to give added value to all our products.

As a result, we developed a project proposal with which we applied for the Business, Innovation and SMEs program funded by the Norwegian Financial Mechanism. The project was approved for funding and this month we completed its successful implementation.

Its main objectives fully coincided with the short- and medium-term ones of the Atlantic Way and were achieved as planned. The total value of our contract is EUR 711,100, of which EUR 412,500 is a grant.

With the support of the Norwegian Financial Mechanism, we purchased and put into operation:

– An innovative system for the production of pellets, with which we become even more productive and have the opportunity to offer a product of high quality and an optimal price

– Automatic packaging and palletizing line, through which we eliminated some of the heavy manual labor and became significantly more productive

– New front loaders – 2 pcs., which facilitate all processes in the enterprise.

– Innovative dryer, providing significantly safer drying of the material, with reduced CO2 emissions emitted during the process

– A complete line for the production of glued beams using an innovative technology that enables the utilization of larger wood waste without requiring additional grinding or drying processes.

Glulam beams are a new product for our portfolio, and their applications are numerous – from the production of wooden sports equipment to construction elements. They are characterized by exceptional strength and long life and can now be purchased from our warehouses.

The main contribution to the achievement of our goals is the financial support of the Norwegian Financial Mechanism, and our cooperation with them has been going on for many years. The process of application and approval of the project idea, as well as communication during the implementation of the project, are extremely convenient and imply the achievement of all set goals without complications.

Други дейности